Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอบ้านหมี่

pll_content_description

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอบ้านหมี่ ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 5 แห่ง แรงงานรวม 49 คน โดยเป็นแรงงานไทยทั้งสิ้น 47 คน แรงงานต่างด้าว (สัญชาติลาว) 2 คน ผลการออกตรวจไม่พบการกระทำความผิด มีใบอนุญาตถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกันสังคม การแจ้งเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว และการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตาม MOU ในการนี้ หน่วยงานสังกัดฯได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรงพิษสุนัขบ้าฯ รณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสถานประกอบการด้วย

TOP