Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ ตรวจบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 ณ พื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 124 คน (แรงงานไทย 106 คน และแรงงานสัญชาติเมียนมา 18 คน) ผลการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกันสังคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

TOP