Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี อำเภอโคกเจริญ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ ตรวจบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ พื้นที่อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 30 คน (แรงงานไทย 24 คน และแรงงานสัญชาติเมียนมา
6 คน) ได้แก่ ร้านทองใบคอนกรีต (กิจการก่อสร้าง), นางกล้วย นิ่มมา (กิจการเกษตรไร่อ้อย), ร้านจริงใจสมุนไพร (กิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) และร้านโชคดีรีไซด์เคิล (กิจการรีไซเคิล) ผลการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด มีใบอนุญาตถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกันสังคม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสถานประกอบการดังกล่าว

TOP