Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม “ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pll_content_description

        16 สิงหาคม 2562 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม “ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

TOP