Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรี

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี
กราบขอพรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรี
เพื่อความสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี
โดยกราบไหว้พระไพรีพินาศ ประจำศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี
และเดินทางไปศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลลูกศร
พระบรมราชานุสาว
รีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
และพระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

  

TOP