Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : 08.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะ ได้ทำการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 3ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับการตรวจฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี
เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินการในภาพรวม ซึ่งหน่วยงานสังกัดฯ สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำการป้องกันการทุจริต ให้ปิดประเด็นความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด

6

TOP