Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดวาสนวราราม อำเภอบ้านหมี่

pll_content_description

           วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดวาสนวราราม ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกันหิ้วปิ่นโต อาหารคาวหวาน โดยงดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม มาทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังธรรม
           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวลพบุรี ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ตามวิถีของชาวไทยพุทธ และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณี การทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ตามวัดต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึง

TOP