Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 896/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด จำนวน ๑ คน นั้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด และมีมติให้นางสาวคูณ กลนอก อาสาสมัครแรงงานตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ  ณ  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศ

ขนาด : 410 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2564
TOP