Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ลพบุรีหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563

pll_content_description

วันอังคาร 5 พ.ย.2562 : 09.30 น. จังหวัดลพบุรีจัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยมีท่านผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ท่านปลัดจังหวัด ผู้แทนจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 ลพบุรี  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสุชาดา เจตนาวนิชย์ ประกันสังคมจังหวัด น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัด และ น.ส.สุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัด เป็นเลขานุการ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำในรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และกำหนดจะดำเนินการได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

TOP