Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ลพบุรีเตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต”

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 : 10.30 น. จังหวัดลพบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โดย นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP