Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2555 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

pll_content_description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

 

 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส  4  ปี  2555  ของจังหวัดลพบุรี

มีรายละเอียดดังนี้

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี  ไตรมาส  4  ปี  2555

          โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรีตามข้อมูล GPP ปี พ.ศ.2553 ของ สศช.  เมื่อพิจารณารายได้จากการผลิตขึ้นกับ สาขาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  บริหารราชการแผ่นดิน และค้าส่งค้าปลีก  โดยมีสัดส่วน     คิดเป็นร้อยละ  26.73, 18.29, 16.87 และ 8.60  ของมูลค่า GPP รวมทั้งจังหวัด ตามลำดับ รายได้ต่อหัวประชากร 86,862 บาท/คน/ปี

          ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี ในเดือนพฤศจิกายน  2555   อยู่ในช่วงขยายตัวจาก  ปีก่อน       โดยเศรษฐกิจหลักของจังหวัด   ด้านอุปทาน   การผลิต ภาคอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว   ขยายตัวได้ดี  แม้ว่าภาคการเกษตร  จะหดตัวลงเล็กน้อยแต่คาดว่าจะเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ  ที่การเพาะปลูกเหลื่อมเดือน   ด้านอุปสงค์  การบริโภค  การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน  และการเงินขยายตัวได้ดี    เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อยู่ในเกณฑ์ดี การจ้างงาน ขยายตัวตามภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน  สำหรับอัตราการว่างงานและเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี  ไตรมาส  1  ปี  2556

          คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรีจะขยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว  ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรในจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้น  รวมทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภคและการลงทุนยังขยายตัวได้ดี  สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ ได้แก่ การที่ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายภาคธุรกิจและครัวเรือนในช่วงที่การส่งออกยังอ่อนแอ ภาครัฐจึงควรกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ  รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะฝนแล้ง และปัญหาศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น จึงควรมีการวางแผนป้องกันล่วงหน้า 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการเศรษฐกิจไทยว่าในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 4.6 เศรษฐกิจโลกขยายตัว  ร้อยละ 3.3 สำหรับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ประมาณการว่าเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี          จะขยายตัวร้อยละ 3.3

สถานการณ์ด้านแรงงาน

          ประชากรและกำลังแรงงาน  จังหวัดลพบุรีมีประชากรเฉลี่ย757,439  คน  สัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิง  คือ  เพศชายมีจำนวน  380,360  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.21  โดยสัดส่วนของประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ  15  ปีขึ้นไป  จำนวน  661,468  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.32  ขณะที่ผู้มีอายุต่ำกว่า  15  ปี  จำนวยน  95,971  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.68

          การมีงานทำ  ผู้มีงานทำ  484,611  พบว่าทำงานในภาคการเกษตรกรรม  196,882  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.63  ส่วนผู้ทำงานนอกภาคการเกษตรกรรม  จำนวน  285,754  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.37  โดยกลุ่มผู้ทำงานนอกภาคการเกษตรกรรมจะทำงานในสาขาการผลิตมากที่สุด  จำนวน  91,182  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.90  รองลงมาคือ  การขายส่ง  การขายปลีก  จำนวน  71,024  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.72  การก่อสร้าง  จำนวน  34,015  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.05  กิจกรรมโรงแรมและอาหาร  จำนวน  31,100  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.45  และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ  จำนวน  15,528  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.21

          การว่างงาน  ผู้ว่างงานในจังหวัดลพบุรีมีประมาณ  1,975  คน  โดยมีอัตราการว่างงานร้อยละ  0.40

          การบริการจัดหางานของจังหวัดลพบุรี  ในไตรมาส  4  ปี  2555  มีตำแหน่งงานว่าง  1,332  อัตรา  ในส่วนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน  จำนวน  5,443  คน  และมีผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานทำทั้งสิ้น  1,083  คน  หากพิจารณาถึงรายละเอียดของระดับการศึกษาจะพบว่าตำแหน่งงานว่างที่มีความต้องการ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  ร้อยละ  35.81  (477  อัตรา)  รองลงมาระดับปวช.  ร้อยละ  18.31  (244  อัตรา)  ระดับปวส.  ร้อยละ  15.61  (208  อัตรา)  ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า  ร้อยละ  12.84  (171  อัตรา)   ระดับ   ปริญญาตรี  ร้อยละ  10.44  (139  อัตรา)  แสดงให้เห้นว่าตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสูง  ดังนั้นการผลิตคนในระดับสูงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทำงานต่ำกว่าระดับตามมา  ขณะที่ผู้สมัครงานไตรมาสนี้  การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด  คือ  ร้อยละ  33.63  (1,831  คน)  รองลงมาระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  20.94  (1,139  คน)  ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า  ร้อยละ  16.86  (917  คน)  ระดับปวช.  ร้อยละ  16.27  (885  คน)  และระดับปวส.  ร้อยละ  11.94  (649  คน)  ผู้บรรจุงานระดับมัธยมศึกษามีมากที่สุด  ร้อยละ  38.22          (414  คน)  รองลงมาระดับปวช.  ร้อยละ  20.60  (223  คน)  ระดับปวส.  ร้อยละ  16.25  (176  คน)  ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  11.91  (129  คน)

          การจ้างงานคนต่างด้าว ด้านแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมติ  ครม.  จำแนกตามสัญชาติมีจำนวนทั้งสิ้น  2,233  คน  จำแนกเป็นสัญชาติพม่ามาที่สุด  จำนวน  1,999  คน  คิดเป็นร้อยละ  89.52  รองลงมาสัญชาติกัมพูชาจำนวน  211  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.45  และสัญชาติลาว  จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.03ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั้งหมด ส่วนจำนวนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัดลพบุรีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีจำนวนทั้งสิ้น  223  คน  โดยส่วนใหญ่คนต่างด้าวประเภทชั่วคราว  จำนวน  203  คน  ร้อยละ  91.03  รองลงมาประเภทส่งเสริมการลงทุน  จำนวน  11  คน  ร้อยละ  4.94  และประเภทมาตรา  12  (ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี)  จำนวน  9  คน  ร้อยละ  4.03  ของคนต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งหมด 

แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศในไตรมาส  พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น  81  คน  หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางของผู้ที่เดินทางไปทำงานพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นประเภท  Re-Entry  คือกลับไปทำงานอีกครั้งโดยการต่ออายุสัญญา  คือ  39  คน  ร้อยละ  48.15  รองลงมาประเภทนายจ้างพาไปฝึกงาน  38  คน  ร้อยละ  46.91  และประเภทเดินทางด้วยตนเอง  3  คน  ร้อยละ  3.70  หากพิจารณาถึงภูมิภาคที่แรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในไตรมาสนี้  ส่วนใหญ่จะไปทำงานในภูมิภาคเอเชีย  จำนวน  58  คน  ร้อยละ  71.60  รองลงมาภูมิภาคตะวันออกกลาง  จำนวน  11  คน  ร้อยละ  13.58  และภูมิภาค  แอฟริกา  จำนวน  7  คน  ร้อยละ  8.64

          การพัฒนาศักยภาพ  การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานพบว่า  มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น  384  คน  เป็นกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  257  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.92  รองลงมาอาชีพธุรกิจและบริการ  95  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.73  อาชีพช่างเครื่องกล  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.47  และช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.88  ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด   หากพิจารณาผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานพบว่าผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งหมด  384  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด

          การฝึกเตรียมเข้าทำงานในจังหวัดลพบุรีพบว่า  มีผุ้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น  26  คน  โดยเป็นกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ทั้งหมด  จำนวน  26  คน

          การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบการทั้งสิ้น  74  แห่ง  มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือได้รับความคุ้มครองรวม  2,818  คน  ในส่วนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการทั้งหมดส่วนใหญ่ร้อยละ  81.08  (จำนวน  60  แห่ง)  ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ  18.92  (จำนวน  14  แห่ง) 

          การประกันสังคม  จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม  จำแนกออกเป็น  2  กองทุน  คือ  กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  โดยกองทุนประกันสังคม  มีจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น  2,223  แห่ง  ผู้ประกันตน  73,743  ราย  และเงินกองทุนเงินทดแทน  มีสถานประกอบการทั้งสิ้น  1,935  แห่ง  ลูกจ้าง  66,029  ราย

          ในด้านการใช้บริการจากกองทุนประกันสังคมเมื่อพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน        (ไม่เนื่องจาการทำงาน)  ซึ่งมี  7  กรณี  ได้แก่  เจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย  สงเคราะห์บุตร     ชราภาพ  และว่างงาน  พบว่าจำนวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น  26,164  ราย  สำหรับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่  สงเคราะห์บุตร  มีผู้ประกันตนใช้บริการ  12,911  ราย  คิดเป็นร้อยละ  49.35       ของผู้ใช้บริการทั้งหมด  รองลงมาได้แก่กรณีเจ็บป่วย  ว่างงาน  คลอดบุตร  ชราภาพ  ทุพพลภาพ  และตาย  โดยมีสัดส่วนร้อยละ  37.09  8.90  3.05  0.80  0.56  0.25  ตามลำดับ

TOP