Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สายด่วน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕ นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

     วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 : 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานจังหวัดลพบุรี และกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมี นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่เลขานุการประชุมฯ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP