Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ภายใต้มาตรการ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ภายใต้มาตรการ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม”

TOP