Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ชี้แจงและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ชี้แจงและมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ในอำเภอลำสนธิ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ในอำเภอท่าหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน

 

TOP