Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล

pll_content_description

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดย นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP