Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ครั้งที่ 4/2564

pll_content_description

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี โดยมี พันจ่าอากาศตรี รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 2  ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP