Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

pll_content_description

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ขาดรายได้ หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

TOP