Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานกระทรวงแรงงานลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ

pll_content_description

วันอังคาร 5 พ.ย.2562 : 08.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ลพบุรี ร่วมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ภารกิจด้านแรงงาน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ผู้เข้าประชุมรวม 180 คน โดย สนง.แรงงานฯ ได้แจกถุงผ้าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าประชุมด้วย การเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากนายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอลำสนธิ โอกาสนี้ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัด มอบหมาย น.ส.สมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ร่วมลงพื้นที่ และแนะนำ อสร. อำเภอลำสนธิ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้บริการด้านแรงงาน อีกทั้งได้ร่วมประชุม อสร. อำเภอลำสนธิ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 และรับฟังปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจาก อสร. ด้วย

TOP