Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวดเร็วและทั่วถึง โดยมี นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี นางรัชนี บุญรอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อำเภอเมืองลพบุรี

TOP