Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแนวทางการแปลงแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ (Value Chain Analysis) จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และทางระบบออนไลน์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) และ Facebook Live

TOP