Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการฝนหลวง ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งในปีนี้ครบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

TOP