Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ี 24 ตุลาคม 2562 : 13.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

TOP