Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

pll_content_description

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสามแยกเขาน้อย ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน

TOP