Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของแกนนำ อสร.ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 : 09.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของแกนนำ อสร.ระดับตำบล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีแกนนำ อสร.ระดับตำบล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง พี่เลี้ยง อสร. และผู้สังเกตการณ์ ร่วมประชุมฯ รวม 32 คน

เวลา 13.30 น. ประชุมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีแกนนำ อสร.ระดับตำบล อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ พี่เลี้ยง อสร. และผู้สังเกตการณ์ ร่วมประชุมฯ  รวม 16 คน

การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19  โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับ อสร.
โดยทำหน้ากากอนามัย จำนวน 72 ชิ้น และทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 96 ขวด ทั้งนี้ อสร.ผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ จะได้นำการทำหน้ากากอนามัย และทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้เอง ไปขยายผลในชุมชนต่อไป

TOP