Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 โดยใช้ชื่อว่า “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการเรียกร้องต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการด้านแรงงานที่ต้องการให้มีหน่วยงานระดับกระทรวงรับผิดชอบงานด้านแรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งได้มีความพยายามดำเนินการในรัฐบาลสมัยต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จจากการผลักดันของรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และกรมประชาสงเคราะห์

 

จุดเปลี่ยนของกระทรวงแรงงาน

ในปี 2545 ได้มีการผปฏโรประบบราชการไทย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่เป็น “กระทรวงแรงงาน” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ประกอบด้วยจ 6 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ภายใต้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวได้กำหนดให้มีกลุ่มภารกิจทำหน้ามี่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีหน้าที่ให้การพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ มีความเชี่ยวชาญ และมีอาชีพที่ยั่งยืน กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่งคงในการทำงาน มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประกันความมั่นคงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

37
TOP