Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประกาศ

Mol-Thailand

ประกาศเจตจำนงสุจริต ...

Mol-Thailand

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ...

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่11) ...

Mol-Thailand

เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี ...

TOP