Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเสรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจของกระทรวงแรงงาน

1. พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

2. จัดเตรียมคนให้มีความพร้อมและความพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

3. เสริมสร้างแรงงานให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านรแงงาน

2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ

14
TOP