Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

วันละ 320 บาท

ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

TOP