Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

กระทรวงแรงงานลพบุรี หารือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

pll_content_description

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 : 13.30 น. ส่วนราชการกระทรวงแรงงานลพบุรี ร่วมประชุมหารือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดรับกับนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการผลักดันให้นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีทักษะ มีโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง และตลาดแรงงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี, นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี, นายชัยรัตน์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

TOP