Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี

pll_content_description

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครอง
อำเภอโคกสำโรง ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี สถานประกอบการ
ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  1.  ห้างสรรพสินค้า LOTUS GO FRESH EXPRESS ประเภทกิจการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค จำนวนลูกจ้างคนไทย 10 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว
  2.  บริษัท KERRY EXPRESS จำกัด สาขาโคกสำโรง ประเภทกิจการ รับ-ส่ง พัสดุ จำนวนลูกจ้างคนไทย 14 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว
  3.  บริษัท ธรรมเกษตร จำกัด ประเภทกิจการ ปศุสัตว์และเกษตร จำนวนลูกจ้างคนไทย 4 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 25 คน
  4. บริษัท คอปเปอร์ เมททอล จำกัด ประเภทกิจการ ผลิต หลอม และจำหน่ายโลหะ จำนวนลูกจ้างคนไทย 54 คน แรงงานต่างด้าว
    สัญชาติเมียนมา 38 คน สัญชาติจีน 8 คน

ผลการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำดังนี้
1) แนะนำเรื่องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
2) แนะนำเรื่องประกันสังคม 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ 5) ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

TOP