Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

pll_content_description

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด โดยนางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี และนางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

 

TOP