Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวกิจกรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

pll_content_description

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีจัดขึ้น โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ
และประชาชนร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล

2.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน                       

     

เวลา 10.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

เวลา 14.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามโครงการ “รวมใจภักดิ์รักพระพันปี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

เวลา 10.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการ  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธี

 

TOP