Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหาร อปท.ฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายสุภกิณฑ์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เวลา 14.00​ น.​ นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี  ได้แก่ นางนนทลี วงษ์เคี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดลพบุรี นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี นางสาริกา  ผ่องพุฒิ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี และนางสาวจิดาภา เนียมศรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยผ่านระบบ Zoom  Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

TOP