Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

คณะทำงานด้านการควบคุมและตรวจสอบมาตรการในสถานประกอบการกิจการ แคมป์คนงานก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม แบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวประภาพร ชูช่วยสุวรรณ นักวิชาการแรงงาน และนางสาวรุ่งดารา ศรีจันทร์ดี นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานด้านการควบคุมและตรวจสอบมาตรการในสถานประกอบการกิจการ แคมป์คนงานก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม แบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 4526/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ไซโล และวิศวกรรมลำนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
2) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล
3) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล
4) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และกำหนดให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

TOP