Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 17/2564

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 : 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 17/2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี และผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Jabber) จากจังหวัดลพบุรีถึงทุกอำเภอ ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมดังกล่าว

TOP