Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

TOP