Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี บูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 : 09.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายพลากร โฮมแพน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการของสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองลพบุรี ผลการตรวจสถานประกอบการ 2 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 685 คน (ชาย 484 หญิง 201) โดยผลการตรวจสอบคัดกรองโรคในเบื้องต้นยังไม่พบแรงงานงานต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในการช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

TOP