Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้าง 212 คน (แรงงานไทย 162 คน เมียนมา 43 คน และกัมพูชา 7 คน) ได้แก่ บริษัท ลพบุรีรวมช่าง ซีเอ็นซี จำกัด (ซ่อมอะไหล่รถยนต์), บริษัท ไก่พันธุ์พีพีแก่งคอย จำกัด (ฟาร์มไก่), บริษัท สิงห์ลพบุรี จำกัด (จำหน่ายเครื่องดื่ม ปลีก-ส่ง), นายอภิชาต ทวีทรัพย์ (ร้านซ่อม/จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลนวกิจ (รับซื้อของเก่า) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากิรติ (โรงน้ำแข็ง) ผลการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกันสังคม ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการ/นายจ้าง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดลพบุรีตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการ/นายจ้าง และลูกจ้างร่วมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ผ่านช่องทาง Line ศปค.รง.ลบ. และเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสถานประกอบการด้วย

TOP