Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

pll_content_description

4 พฤศจิกายน 2562 : 07.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในกิจกรรม นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกัน หิ้วปิ่นโต อาหารคาวหวาน โดยงดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม มาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวลพบุรี ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ตามวิถีของชาวไทยพุทธ และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ตามวัดต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึง

TOP