Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

pll_content_description

4 พฤศจิกายน 2562 : 08.30 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสมาพร สว่างศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าวุ้ง ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อแนะนำบทบาทภารกิจหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และแนะนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าวุ้ง ให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบถึงภารกิจของอาสาสมัครแรงงาน

TOP