Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

pll_content_description

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดลพบุรี และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี รายงานผลการตรวจบูรณาการการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  รายงานผลการตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 46/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และผลการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีในกลุ่มแรงงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และนางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP