Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

pll_content_description

จังหวัดลพบุรี โดยคณะอนุกรรมการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

TOP