Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

pll_content_description

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวประภาพร ชูช่วยสุวรรณ และนางสาวณัฐวดี กลีบเมฆ นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (สถานประกอบการที่มีจำนวนแรงงานไม่เกิน 50 คน) ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 46/2564 (คณะทำงานคณะที่ 8) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้สถานประกอบการและแรงงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตรวจติดตาม สถานประกอบการจำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลถนนใหญ่ ตำบลท่าแค และตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP