Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2563 อ.เมืองลพบุรี

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศักดา จันดี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายพลากร โฮมแพน พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอเมืองลพบุรี ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 แห่ง แรงงานรวม 961 คน (แรงงานไทย 928 คน แรงงานต่างด้าว 33 คน) แรงงานต่างด้าวแบ่งเป็น เมียนมา 12 คน, ลาว 6 คน, กัมพูชา 10 คน และพื้นที่สูง 5 คน ผลการออกตรวจไม่พบการกระทำความผิด มีใบอนุญาตถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกันสังคม การแจ้งออกของแรงงานต่างด้าว และการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตาม MOU

 

TOP