Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสูง ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

                
เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี และผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการยกระดับคุณภาพจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” ณ หอประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    

เวลา 13.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ครั้งที่2/2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    

TOP