Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีกรรมการในคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุม และมีนางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP