Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัด และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดในการตรวจแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

TOP