Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงานในการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่

pll_content_description

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอท่าวุ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเวลา 13.30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอบ้านหมี่ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหินปักเหนือ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อแนะนำภารกิจการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP