Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการประเมินตนเองของสถานประกอบการ (โรงงาน) ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ตาม Platform Online thai Stop Covid Plus ณ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด สาขาลพบุรี

pll_content_description

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี โดย นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินการประเมินตนเองของสถานประกอบการ (โรงงาน) ที่มีคนทำงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ตาม Platform Online thai Stop Covid Plus ณ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด สาขาลพบุรี ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวนพนักงาน 5,100 คน (คนไทย 2,200 คน คนต่างด้าว 2,900 คน) โดยทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 2) สร้างหอพักเพื่อเป็นสถานที่กักกันกรณีพนักงานบริษัทฯ ติดเชื้อ Covid-19 รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานระหว่างเฝ้าระวังสังเกตอาการ 3) บริษัทฯ มีการประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับ-ส่ง พนักงาน กรณีตรวจพบการติดเชื้อ Covid-19 4) บริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานทุกคนอยู่ในบริเวณที่พักอาศัย ไม่ให้มีการเข้า-ออกจากที่พักอาศักโดยไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำว่าให้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

TOP