Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้จบใหม่

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ผู้จบใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ อุปละ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมดังกล่าว

TOP